Dijital Katalog

DEKOR AHŞAP ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu bilgilendirme metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10.Maddesi ve 10.3.2018 tarihli 30356 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince Şirketimizin veri sorumlusu olarak elde ettiği kişisel verilerle ilgili olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5.2 ve 8.2 maddesine uygun olarak üretici şirketimiz yetkili satıcıları ile akdetmiş olduğunuz ve tarafı bulunduğunuz LINEADECOR Marka Mutfak Satış ve Montaj Sözleşmeleri kapsamında yetkili satıcılar tarafından üretici şirketimize aktarılan kişisel verileriniz DEKOR AHŞAP ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve bağlı yönetmelikleri kapsamında ile aşağıdaki şartlara uyumlu olarak işlenir ve korunur.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz yetkili satıcılarımızla ile akdetmiş olduğunuz sözleşmeler kapsamında ve şirketimiz tarafından sunulan hizmetlere dair müşteri memnuniyetini sağlamak, şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni hizmetler sunmak, size özel kampanyalara ve promosyonlara dair bilgilendirme yapılabilmesi gibi amaçlarla Kanunda öngörülen sınırlar dahilinde işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi adına yalnızca iş ortaklarımıza ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlar ile Kanun’da öngörülen sınırlar dahilinde ve yine Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olacak şekilde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Ad soyadı ve iletişim bilgilerinden sınırlı olan kişisel verileriniz şirketimiz yetkili satıcıları ile akdetmiş olduğunuz ve tarafı bulunduğunuz LINEADECOR Marka Mutfak Satış ve Montaj Sözleşmeleri kapsamında yetkili satıcılar tarafından toplanmakta ve yetkili satıcılar tarafından üretici olarak şirketimize verilen sipariş sırasında siparişin bireyselleştirilmesi amacı ile şirketimize 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5.2 ve 8.2 maddesine uygun olarak aktarılmakta, şirketimizce müşteri memnuniyetinin sağlanması, şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırılması ve yeni hizmetler sunulması, size özel kampanya ve promosyonlara dair bilgilendirme yapılması, meşru menfaatler veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi sebeplerinden biri veya birkaçına dayanılarak işlenmekte ve yasal süresince saklanmaktadır.

5. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVK Kanunu’nun 11.maddesine göre veri sahibi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Yukarıda e ve f bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak şirketimiz veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi; talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç̧ otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmakla yükümlüdür. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle adınız, soyadınız ve başvurunuz yazılı ise imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusunu da içermesi gerekli başvurunuzu aşağıdaki formu kullanarak şirketimiz Organize Sanayi Bölgesi, Tembelova Alanı Gençlik Caddesi No:3004 41400 Gebze, Kocaeli” adresine posta yoluyla, elden veya noter aracılığıyla veya dekorahsap@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU